cahaya

Cahaya Keindahan Islam

Andar Kusnanto, ST. Penyejuk Hati 0 Comments

Segala puji hanya milik Allah ta’ala, Dzat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, serta segenap pengikutnya hingga akhir zaman.

Agama Islam adalah agama yang indah. Keindahan Islam mencakup berbagai hal. Akan tetapi, banyak umat Islam belum mengenal agama yang dipeluknya. Kebanyakan mereka berasumsi  tentang ajaran agama Islam berdasar kenyataan kehidupan umat Islam, yang justeru kenyataannya bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, telah terbangun pandangan publik khususnya melalui  media barat dan kaum sekuler bahwa Islam itu mengekang kebebasan, segalanya serba dilarang, tidak adil khususnya kepada perempuan, sering melakukan teror, agama yang kuno dsb. Akibatnya, mereka enggan menjalankan ajaran Islam. Sehingga, dianggap biasa orang-orang yang menolak ajaran Islam atau malah menghina Islam, na’udzubillah.

Islam adalah agama rahmat dan anugerah bagi segenap makhluk

Kalau saja umat Islam mengenal agamanya dengan baik, maka mereka akan mencintainya, mentaatinya, mengamalkan ajaran-ajarannya, serta mendakwahkannya kepada orang lain. Sebab Islam adalah agama rahmatan lil alamin .Islam tidak hanya rahmat dan anugerah bagi umat Islam, tapi juga untuk seluruh umat manusia, bahkan rahmat bagi segenap makhluk di alam semesta. Ini tidak mengherankan, karena yang menurunkan Islam adalah Allah, Sang Pencipta manusia dan segenap makhluk lainnya, sehingga Dia-lah yang paling mengerti apa yang terbaik bagi manusia dan apa yang harus dihindarinya.

Allah ta’ala berfirman:

«إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ»

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.” (Qs. Ali Imran: 19)

Juga firman-Nya:

«وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ»

“Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima.” (Qs. Ali Imran: 85)

Islam adalah agama yang dipilih Allah untuk makhluk-Nya. Agama yang dibawa Nabi merupakan agama yang paripurna. Allah tidak akan menerima agama selainnya. Jadi agama ini adalah agama penutup, yang dicintai dan diridhaiNya.

Allah telah Menyempurnakan Agamanya dan NikmatNya

Sebagaimana firmanNya:

«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا»

“Pada hari ini, telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan atasmu kenikmatan Ku, dan Aku Ridho Islam menjadi agamamu.” (Qs. Al Maidah: 3)

Allah menyempurnakan agama-Nya dengan menolongnya dan memenangkannya atas semua agama yang ada. Allah menyempurnakan nikmat kepada segenap hamba-Nya dengan memberi hidayah dan taufik, kemuliaan dan pertolongan. Agama Islam datang dengan akidah tauhid, yang dengannya akal sehat merasa tenang, dan tabiat manusia yang lurus memberikan pengakuan.

Syahadat “Laa Ilaaha Illa Allah”, maknanya: tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ibadah hanya milik Allah. Ini bagian dari pesona keindahan agama kita. Allah mengharamkan akal, hati dan fitrah untuk melakukan peribadatan dan ketaatan mutlak kepada selain-Nya. Sedangkan makna syahadat “Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah”, (yakni) tidak ada orang yang berhak diikuti kecuali Muhammad Rasulullah. Kita tidak boleh mengikuti rasio, tradisi atau kelompok jika menyalahi Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Maka seorang muslim, di samping tidak beribadah kecuali kepada Allah, juga tidak mengikuti ajaran kecuali ajaran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Penjagaan Agama Islam

Syariat Islam datang untuk menjaga lima perkara. Penjagaan agama dengan mengharamkan syirik dan segala sesuatu yang mengarah ke sana. Kemudian penjagaan terhadap badan dengan mengharamkan pembunuhan, penganiayaan dan gangguan kepada orang lain. Juga datang untuk memelihara akal dengan mengharamkan khamr, minuman keras, dan candu. Datang untuk menjaga kehormatan dengan mengharamkan zina, percampuran nasab dan ikhtilath (pergaulan bebas). Juga menjaga harta dengan mengharamkan perbuatan tabdzir (pemborosan) dan gaya hidup hedonisme. Penjagaan terhadap kelima perkara ini termasuk bagian dari cahaya indahnya agama kita. Syariat telah datang untuk memerintahkan penjagaan terhadap semua ini. Dan masih banyak perkara yang digariskan Islam, namun tidak mungkin untuk dipaparkan semuanya.

Tidak ada suatu kebaikan pun, melainkan telah ditunjukkan dan diperintahkan oleh Islam. Dan tidak ada suatu kejelekan pun, melainkan telah diperingatkan oleh Islam.

Islam menjaga hak-hak wanita. Orang-orang Arab sebelum Islam membunuh dan mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Seorang ayah tega mengubur puterinya dengan tanah sampai mati. Kemudian Islam datang mengharamkan pengkuburan itu. Islam  memberikan hak hidup kepada anak-anak perempuan. Dengan demikian, Islam telah berbuat seadil-adilnya terhadap wanita, memelihara kehidupan mereka serta hak-hak mereka menjadi manusia.

Segalanya sudah diatur dalam Islam

Syariat Islam telah mengatur segala hal. Syariat telah merangkum seluruh amal shahih mulai dari syahadat hingga menyingkirkan gangguan dari jalan, bahkan adab buang air saja diatur dalam Islam. Karena itu tolonglah jawab, kalau menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk bagian dari keimanan, bagaimana mungkin agama memerintahkan untuk mengganggu orang lain, melakukan pembunuhan dan peledakan dan teror? Jadi, ini sebenarnya sebuah intervensi pemikiran asing atas agama kita. Semoga Allah memberkahi waktu kita, dan mengaruniakan kepada kita pemahaman terhadap Kitabullah dan Sunnah Nabi dengan lurus. Dan semoga Allah memberi tambahan karunia-Nya kepada kita. Akhirnya, kami ucapkan alhamdulillah Rabbil ‘Alamin.

Wallahu A’lam bish shawwab

Ditulis oleh orang yang fakir kepada Rabbnya

Andar Kusnanto, ST

Maraji’: Min Mahasinid Dinil Islamy oleh Syaikh Abdul Aziz Bin Muhammad As-Salman

Di Ujung Timur Surabaya, 21 Mei 2011

Salah satu alumni Mahad Thaybah Surabaya. Lulus dari S1 Teknik Kimia ITS, sekarang berdomisili di Cilegon, Jawa Barat.

Rekomendasi Artikel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*